<h1>Mærkesager</h1>

Mærkesager

Kommunalpolitisk VALGprogram 2021

FREMTIDENS ALLERØD

Fællesskab og velfærd i grønne omgivelser

Nogle siger, at politik er det muliges kunst. Man kan også sige, at politik handler om at træffe beslutninger efter at have forholdt sig til udfordringer og dilemmaer. Politik er at tage ansvar og stå på mål for sine beslutninger og handlinger. Også når bølgerne går højt i den offentlige debat.

Socialdemokratiet i Allerød har siden 2017 været en del af det store flertal, som dengang gik sammen om at tegne de store linjer for Allerøds udvikling i valgperiodens fire år. Store dele af det, vi gik til valg på, er indfriet. Det er lykkedes at værne om kernevelfærden. Der er etableret flere boliger. Der nybygges på skole- og børneområdet og, der investeres i renovering og klimaskærme. Den udvikling ønsker vi at bygge videre på. Hvis Allerød skal blive ved med at være en dejlig by at bo og leve i, skal byen udvikle sig og følge med tiden. Det kræver tydelige strategier og god planlægning.

Socialdemokratiet vil i næste valgperiode arbejde for:
• Kvalitet i velfærdsydelserne
• Udvikling af grønne områder og øget klimaindsats
• En boligpolitik, der udvikler nye boligområder og vores byliv
• Øget støtte til frivilligt arbejde

 


De fleste er med god grund stolte af den danske velfærdsstat. Kommunerne er hovedleverandør af ydelser til børn, ældre og mennesker med handicaps og psykiske lidelser. Vi gør det godt. Men vi har også udfordringer.

Vi vil arbejde for, at det bliver attraktivt at arbejde i og for Allerød Kommune. Med god ledelse på alle kommunale arbejdspladser kan vi forbedre og udvikle arbejdsmiljøet og arbejdskulturen. Så kan vi fastholde flere medarbejdere og gøre det nemmere at rekruttere nye.

En forudsætning for god ledelse er at give lederne kompetence og mulighed for at bruge deres faglighed, som de kan give videre til deres medarbejdere. Medarbejdere på alle niveauer løfter gerne deres ansvar i dagligdagen, hvis de får mulighed for det i form af handlefrihed. Ansvar og handlefrihed er tæt forbundet.

Mange detaljerede kommunale regler og påbud er udviklet for at sikre borgernes rettigheder og har oftest rod i mange års praksis, som ikke på alle punkter er sammenhængende og logiske.
Hånd i hånd med Socialdemokratiets arbejde med en nærhedsreform ønsker vi at iværksætte et udviklingsprogram, hvor både ledere og medarbejdere får et større frirum til at bruge og udvikle deres kompetencer til gavn for borgerne.
Ønsket om at rekruttere og fastholde dygtige ledere og medarbejdere hænger også sammen med boligpolitikken og klimapolitikken.
Vi ønsker at give kommunalt ansatte medarbejdere mulighed for at bo i kommunen, og derfor går vi ind for at bygge både private og almene lejeboliger, ligesom vi gerne ser gode rammer for boligfællesskaber. Hvis flere offentligt og privatansatte bor i kommunen, kan vi både reducere transporttid for den enkelte samtidig med, at det bidrager til at reducere både trafikstøj og CO2 udledning.

Ældre
I en nær fremtid til antallet af ældre over 80 år i Allerød blive fordoblet. Vi vil sikre, at alle ældre får den omsorg, de har brug for. Retten til god omsorg gælder for alle uanset indkomst. Her skal vi også være særligt opmærksomme på ældre, som ikke har engagerede pårørende eller et stærkt netværk.

Vi ved at et forslag på et privat plejehjem i Allerød vil blive bragt op. Vi afviser det ikke på forhånd. Men vi vil i givet fald have garanti for at det ikke fører ulighed med sig. Det må ikke blive sådan, at kun dem, der har råd, kan købe sig til den gode omsorg, mens dem, der ikke har råd, må nøjes med et skrabet offentligt tilbud. Retten til god personlig ældreomsorg gælder for alle.

Vi vil arbejde for, at ældre får støtte til at forblive fysisk og mentalt friske så længe som muligt. Det giver bedre livskvalitet for den enkelte og udskyder samtidig tiden, hvor de dyrere kommunale tilbud skal træde i kraft.

Børn og unge
Barnets behov skal være omdrejningspunktet for de kommunale tilbud til børn. Vi ønsker, at alle børn og teenagere har mulighed for at opleve forskellige former for fællesskab og netværk, herunder også det brede foreningsliv vi har i Allerød.

Vi ønsker at inkludere flest mulige børn i det brede fællesskab i både institutioner, skoler og fritid. Test af børn skal være en konstruktiv oplevelse for barnet, og inklusion i institutioner kræver de rette kompetencer hos pædagoger og lærere. De børn, som det ikke er muligt at inkludere i det brede fællesskab, skal have alternative tilbud og muligheder. Alle indsatser overfor børn med vanskeligheder skal ske så tidligt som muligt i barnets liv.

I disse år er der med rette fokus på børns liv i institutionerne. Vi skal til stadighed være åbne over for nye muligheder og nye tanker. Helt nærliggende er det at tage læring af de positive og negative erfaringer, som tiden under corona (Covid-19) bibringer os. Dette gælder ikke mindst de børn (uden diagnoser), som tit mistrives uden at gøre det store væsen af sig. En mistrivsel, som på et tidspunkt giver sig udslag i angst og fravær. Måske ser vi her forklaringen på, at alt for mange unge ikke får en kompetencegivende uddannelse.

Socialdemokraterne ønsker at forbedre vores lokale natur- og klimaindsats. For at få det bedste ud af indsatsen prioriterer vi skarpt de klimaindsatser, der giver størst effekt for pengene, og vi prioriterer adgang til natur fra alle dele af kommunen og dertil en særlig indsats, hvor vi har særlige naturværdier.

Allerede nu ved vi, at en indsats på effektive opvarmningssystemer, for eksempler øget brug af fjernvarme, og energirenoveringer giver den største positive effekt i forhold til investeringerne. Derfor støtter Socialdemokratiet også den klimaplan, som lige nu er i høring. En klimaplan, som netop sikrer en effektiv varmeforsyning.

Klimaet er for vigtigt til symbolpolitik, så vi lytter til sagkundskaben og lægger indsatsen, hvor det batter mest.

På mellemlangt sigt er flere elbiler en stor gevinst for klimaet. I takt med, at elbiler kan dække det reelle behov i den kommunale bilpark, vil vi arbejde målrettet for en løbende udskiftning. Ligeledes vil vi arbejde for, at der bliver etableret ladestandere ved alle nye boligområder og ved kommunale bygninger.

Miljø og biodiversitet – vi skal bevare og udvikle den grønne del af Allerød
Socialdemokratiet støtter fuldt ud udfoldelsen af kommunens strategi for biologisk mangfoldighed, som vi var med til at vedtage i 2017. Vi skal være opmærksomme på, at det ikke betyder, at naturen bare passer sig selv, men at de grønne områder også kræver ressourcer til vedligeholdelse og pleje.

Socialdemokratiet ønsker at udvikle de rekreative områder ved og i Lynge Grusgrav for at give flest mulig nem adgang til disse unikke landskaber.

Stærk fokus på at bevare grønne områder kan opleves som at komme i konflikt med ønsket om at udbygge eller udvikle nye boligområder. Vi ønsker fortsat at udvikle attraktive boligområder, og det skal ske gennem aftalte planstrategier og lokalplaner, så eksisterende store og attraktive grønne områder ikke bliver påvirket. De skal tværtimod beskyttes.

Vi ønsker at forstærke dialogen med interesserede borgere, om hvor vi især skal være opmærksomme på at beskytte frie grønne arealer.
Vi vil arbejde for, at opdateringen af kommunens biologiske strategi vil rumme flere områder med plads til og pleje af biologisk mangfoldighed. I den forbindelse er det afgørende for os, at boligområder i Allerød tilgodeses.

Støj og trafik
Mange borgere i Allerød er plaget af trafikstøj fra biler på især Hillerødmotorvejen. Det er ikke realistisk at tro, at behovet for effektive transportkorridorer i form af motorveje falder i de kommende år. Derfor går vi ind for den planlagte udbygning af Hillerødmotorvejen for at imødekomme borgernes og erhvervslivets behov. Men det er en forudsætning, at både den planlagte udbygning og den eksisterende del af motorvejen støjdæmpes mest muligt med alle kendte midler som for eksempel støjdæmpende asfalt, lyddæmpende skærme og hastighedsbegrænsning.

Et andet middel, der kan være med til at reducere den samlede bil- og vejstøj, er en udvidelse af S-togs nettet fra Farum til Hillerød, som kan få flere bilister til at tage toget. En udvidelse, som samtidig giver vore borgere let adgang til Hillerøds nye Supersygehus ved den kommende togstation i Favrholm.

Socialdemokratiet vil fortsat arbejde for, at vi får en levende og præsentabel bymidte i Allerød, som er spændende og hyggelig at bruge for borgerne. Derfor har vi arbejdet aktivt for udformningen af den lokalplan, der nu er gældende. Lokalplanen stiller en række æstetiske og kvalitetsmæssige krav til nyt byggeri. Vi vil arbejde for, at bymidten bliver mere levende og grøn, for eksempel i form af flere træer.

I byrådet og udvalgsarbejdet vil Socialdemokratiet have analyseret og klarlagt, hvilke muligheder vi har for at aktivere de butikslokaler, der i dag står tomme, og som modarbejder planerne om at gøre bymidten mere levende.

I bymidten arbejder Socialdemokratiet fortsat for skabelsen af et kulturtorv med Mungo Park og biblioteket som yderpunkter suppleret med nye boliger i etagebyggeri.

Boligpolitik
Socialdemokratiet ønsker en fortsat boligudvikling i Allerød, der også gør det muligt for borgere at leje almene boliger og skabe forskellige former for boligfællesskaber. Ligeledes skal nyt boligbyggeri være med til at dække fremtidige øgede behov for mindre boliger, for eksempel til ældre der ønsker at fraflytte et parcelhus. Foruden en boligudbygning ved Ny Allerødgård mellem Allerød og Blovstrød, går Socialdemokratiet ind for et planlagt boligbyggeri ved Enghaven Nord med i alt 114 boliger. Boligbyggeriet vil sikre, at de fredede stengærder i området ikke bliver berørt.

Allerød har behov for byudvikling og flere erhvervsaktive indbyggere i et vist omfang, fordi vi er en lille kommune, der fremover vil have behov for at kunne tiltrække flere borgere i den erhvervsaktive alder. Vi ønsker ikke en kommune, hvor udviklingen står stille. Både erhvervslivet, detailhandelen og restaurationsbranchen vil have behov for at kunne tiltrække medarbejdere og kunder.

Socialdemokratiet anerkender den store frivillige indsats, som mange borgere yder i utallige sammenhænge i kommunen. Den organiserede frivillige indsats er en forudsætning for, at det meste af foreningslivet inden for idræt, kultur og socialt arbejde kan fungere til glæde for mange tusinde borgere i alle aldre.

De mange hundrede mennesker, der på denne måde er med til at skabe sammenhængskraft i kommunen, skal anerkendes for deres engagement og indsats.

Engagement er også drivkraften, når der opstår NGO-lignende grupper, hvis formål er at påvirke fx kommunalbestyrelsen til at træffe beslutninger, der peger i én bestemt retning. I den sammenhæng kan der ofte opstå dilemmaer. På den ene side har en gruppe af frivillige med stort engagement og ofte dyb indsigt én bestemt holdning til en sag eller et emne. På den anden side har vi som vælgere i det repræsentative demokrati valgt et byråd, der både har pligt og kompetence til at træffe de nødvendige beslutninger om kommunens drift.

Det kan skabe nogle dilemmaer. Men Socialdemokratiet vil fremover forsøge at etablere en mere konstruktiv og struktureret dialog med de interessegrupper, der kæmper for én bestemt sag. Hvilken form en sådan dialog kan have, er endnu ikke afklaret, men dialogen skal altid foregå i respekt for eksisterende lovgivning og i respekt for, at det i den sidste ende er byrådet, der skal træffe ofte svære og afbalancerede beslutninger.

Rigtig meget sker gennem fællesskaber i vores mangfoldige foreningsliv, hvor der knyttes stærke bånd, der binder sammen. Vi ved også, at nogen oplever sig værende uden for disse fællesskaber og ikke har meget netværk. Hvis det er ufrivilligt, bliver man sårbar. Det vil vi sætte fokus på. I øjeblikket er vi i færd med at undersøge, om det landsdækkende koncept for frivilligcentre, som i mange kommuner er en katalysator for et mangfoldigt foreningsliv, kan indføres i Allerød.